کتاب ها

. . .

فهرست مطالب

مقدمه مولفین

بخش 1: درک مدیریت بازاریابی

فصل 1: تعریف بازاریابی برای قرن بیست و یکم

فصل 2: طرح ریزی برنامه ها و استراتژیی های بازاریابی

بخش 2: دریافت بینش های بازاریابی

فصل 3: جمع آوری اطلاعات و پیش بینی میزان تقاضا

فصل 4: انجام تحقیقات بازاریابی

بخش 3 :برقراری ارتباط با مشتریان

فصل 5: خلق روابط بلند مدت وفادارانه

فصل 6: تجزیه و تحلیل بازار مصرف

فصل 7: تجزیه و تحلیل بازارهای تجاری

فصل 8: شناسایی بخش های بازار و بازارهای مصرف

بخش 4: ایجاد نام های تجاری قدرتمند

فصل 9: خلق ارزش ویژه نام تجاری

فصل 10: جایگاه سازی برای نام تجاری

فصل 11: پویایی رقابتی

بخش 5: شکل دهی ارائه به بازار

فصل 12: تعیین راهبرد محصول

فصل 13: طراحی و مدیریت خدمات

فصل 14: ایجاد برنامه ها و راهبردی های قیمت گذاری

بخش 6: ارائه ارزش

فصل 15: طراحی و مدیریت کانال های بازاریابی یکپارچه

فصل 16: مدیریت خرده فروشی، عمده فروشی و لجستیک

بخش 7: ارتباطات

فصل 17: طراحی و مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه

فصل 18: مدیریت ارتباطات جمعی

فصل 19: مدیریت روابط شخصی

بخش 8: خلق رشد بلند مدت و موفق

فصل 20: عرضه اقلام جدید به بازار

فصل 21: ورود به بازارهای جهانی

فصل 22: مدیریت سازمان بازاریابی کل نگر در بلند مدت

پیوست: ابزارهای کنترل بازاریابی

پیوست 2: برنامه و اقدامات بازاریابی سونیک

پیوست 3:

اطلاعات تماس :اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.