مقالات

. . .

مقالات

استاد ممبینی نویسنده چندین مقاله علمی و پژوهشی می باشد که در صفحه مقالات به چند نمونه از آنها اشاره شده است. 

اصغر مشبکی، حسین ممبینی، علیرضا بخشی زاده، تحلیل ورشکستگی شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار با دو روش تحلیل تشخیصی (Discriminate Analysis) و مدل افزایشی تحلیل پوششی داده­ها (DEA-Additive)، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره 13، بهار 1394

حسين ممبيني، عبدالرضا یزدانی چمزینی (1393). ارائه يک روش جديد براي اولويت بندي استراتژي هاي سرمايه گذاري در بخش خصوصي ايران”. مجله علمي پژوهشي دانش سرمايه گذاري، دوره : 3، شماره : 11 - صفحه: 259 -292.

ممبینی، حسین؛  یزدانی چم زینی، عبدالرضا؛  بصیری، محمدحسین؛  ملک، علاء الدین (1393). انتخاب سایز بهینه برای ماشین آلات بارگیری در پروژه های ساخت، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار.

Sharifi, Mani;  Mombeini, Hossein; Zaretalab, Arash. (2015).   The effects of technical and organizational activities on redundancy allocation problem with choice of selecting redundancy strategies using imperialist competition algorithm, Conference: International Conference on Business & Economic Development, At New York, USA, Volume: 6.

 

Hossein Mombeini, (2014). Modeling Gold price via Artificial Neural Network. International Conference on Innovation in Economics and Business- ICIEB 2014, Barcelona, Spain. Accepted as the best paper and published in Journal of Economics, Business and Management Vol. 3, No. 7, July 2015.

 

Hossein Mombeini, (2014). Developing a new approach for forecasting the trends of oil price. International Academic Conference (IACD)-Dubai, UAE. Accepted as the top paper.

Asadollah Kordnaeij, Ghasem Bagherzadeh, Hossein Mombeini, Alireza Bakhshizadeh, Customer Switching Behavior in Iran Banking Services Industry, Accepted to be published in The International Journal of Humanities.

 

Hossein Mombeini, Reza sha'abani, Rasoul Ghorbani., Survey the Effective Factor on Attitude & Purchase Intention of Organic Skin and Hair Care Products, Vol. 3. Issue 1, January 2015.

 

Firouzeh Azizi, Ghasem Bagherzadeh, Hossein Mombeini, Relationship Marketing Strategy and Customers’ Satisfaction in the Third Millennium Organizations, International Journal of Scientific Management and Development, Vol. 3. Issue 1, January 2015

Hossein Mombeini, Developing a new approach based on fuzzy multicriteria decision making for supplier selection. Under review for Journal of Business Economics and Management (ISI indexed).

کردنائیج، اسداله؛ بخشی زاده ، علیرضا؛ ممبینی، حسین (1394). بررسی عوامل موثر بر موفقیت مجتمع های تجاری، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

کردنائیج، اسداله؛ ممبینی، حسین؛ بخشی زاده، علیرضا (1395). بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به مجتمع های تجاری، پذیرفته شده در فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت کسب و کار  

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 

 

اطلاعات تماس :اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.